Sergey Ryazanskiy,Randy Bresnik,Paolo Nespoli

Matryoshka, russian nesting dolls, astronaut